sdqdzxq

江湖一梦

         江湖一梦 - 金陵笑笑生 - 赵新启的博客
 

江湖一梦 - 金陵笑笑生 - 赵新启的博客

        


  四海苍茫浮碧烟,五岳崎岖不可攀。


  襄阳城破刀剑断,风陵渡口马不前。

  

  江湖两岸涛声旧,大漠长弓无力挽。

  

  繁华落尽人易老,西风乍去东风还。

  

  沧海一笑随波去,不恋英雄只羡仙。评论